นายทองสุข ใจภิภักดิ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

ภาพกิจกรรม
โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ตำบลเกาะช้าง ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2562

clock 18 มี.ค. 2562 view 530 ครั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะช้าง จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนตำบลเกาะช้าง ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง