นายทองสุข ใจภิภักดิ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

สถานะ : เสร็จสิ้น
ข้อมูลร้องทุกข์
ผลการดำเนินการ
เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้างได้ออกตรวจสอบโรงเลี้ยงวัวท้ายซอย 8 บ้านศรีป่าแดง ตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ร่วมกับ ปศุสัตว์แม่สาย โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะช้าง สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง หมู่ที่ 9 และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9 กรณีได้รับความเดือดร้อนจากกลิ่นเหม็นของมูลวัวและแมลงวันรบกวน ตรวจสอบพบว่าลักษณะโรงเลี้ยงวัวไม่ได้มาตรฐาน การกำจัดมูลวัวไม่สม่ำเสมอ อาจเกิดการสะสมส่งกลิ่นเหม็นและมีแมลงวันรบกวน จนเป็นเหตุรำคาญ ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดเหตุรำคาญตามมาตรา 25 (1) (2) (3) (4) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนบริเวณใกล้เคียง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้างจึงมีคำสั่งให้เจ้าของโรงเลี้ยงวัว ดำเนินการป้องกันและแก้ไขเหตุรำคาญ ดังนี้ 1. ควรจัดทำโรงเลี้ยงให้ถูกสุขลักษณะและตามมาตรฐานโรงเรือนเลี้ยงวัว ควรจัดสร้างรางระบายน้ำ และจัดเก็บมูลวัวในที่เหมาะสมและมิดชิดเพื่อป้องกันปัญหาเรื่องกลิ่น 2. ควรทำความสะอาดโรงเลี้ยงและจัดเก็บมูลวัวอย่างสม่ำเสมอไม่ให้สะสมจนมากเกินไป แต่ควรหลีกเลี่ยงการล้างคอกในช่วงเช้ามืดและหัวค่ำเนื่องจากเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ทำให้กลิ่นสามารถแพร่กระจายในแนวราบได้ดี 3. ไม่ควรให้อาหารวัวค้างราง ให้ทำความสะอาดทุกวัน 4. ควรตากมูลวัวทุกวันเพื่อกำจัดแมลงวัน 5. ไม่ควรเลี้ยงวัวอย่างแออัด 6. ควรปลูกต้นไม้ยืนต้นโดยรอบจะสามารถบังกลิ่นไม่ให้ฟุ้งกระจายไปได้