Vinaora Nivo Slider

1883157781

นายทองสุข  ใจภิภักดิ์

นายก อบต.เกาะช้าง

 

7407934099

นายเติมพงษ์ สุริยะโชติ

ปลัด อบต.เกาะช้าง

facebook icon

travel

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

w1

w2

w3

w4

w5

w6

w7

bn6

 

citizen

 

Gov

 

115710
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
78
277
78
112751
5213
6611
115710

Your IP: 54.82.79.137
Server Time: 2018-11-18 04:05:58

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

เรื่อง รับโอน(ย้าย)พนักงานส่วนตำบลหรือพนักงานท้องถิ่นอื่นที่ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารงานทั่วไป
.................................................
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย มีตำแหน่งสายบริหารงานทั่วไปว่าง ดังนี้
๑. นักบริหารงานการศึกษา ระดับ ต้น (ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ) จำนวน ๑ อัตรา
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล จังหวัดเชียงราย เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนตำบล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.๒๕๕๐ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๐ ข้อ ๑๕๓(๑) จึงประกาศให้พนักงานส่วนตำบลที่ดำรงตำแหน่งและระดับเดียวกันกับตำแหน่งที่ว่างหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ดำรงตำแหน่งสายงานนักบริหารในตำแหน่งและระดับเดียวกันกับตำแหน่งที่ว่าง และมีคุณสมบัติตรงตามคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่ ก.อบต.กำหนด ที่ประสงค์จะขอโอน (ย้าย) ยื่นเอกสารดังต่อไปนี้
๑. คำร้องขอโอน
๒. สำเนาบัตรประวัติพนักงานส่วนท้องถิ่น
๓. หนังสือยินยอมให้โอน(ย้าย)จากผู้บริหารต้นสังกัด
๔.หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชาต้นสังกัด
๕. เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
โดยยื่นเอกสารได้ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ ๐-๕๓๖๗-๕๔๒๕ ในวันและเวลาราชการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๙

(ลงชื่อ)
(นายทองสุข ใจภิภักดิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

396 หมู่ 1 ตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130