Vinaora Nivo Slider

1883157781

นายทองสุข  ใจภิภักดิ์

นายก อบต.เกาะช้าง

 

7407934099

นายเติมพงษ์ สุริยะโชติ

ปลัด อบต.เกาะช้าง

facebook icon

travel

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

w1

w2

w3

w4

w5

w6

w7

bn6

 

citizen

 

Gov

 

140437
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
209
179
209
138237
15878
5425
140437

Your IP: 34.234.76.59
Server Time: 2019-01-20 20:16:38

 

Tr

 

pdong 

 

 

su

 

หน่วยตรวจสอบภายในมีหน้าที่ปฏิบัติงานด้านต่าง ๆ ดังนี้
(1) งานตรวจสอบบัญชี ทะเบียน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง
(2) งานตรวจสอบเอกสารการรับเงินทุกประเภท 
(3) งานตรวจสอบภาษีทั้งภายนอกและภายใน 
(4) งานตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี การจัดเก็บรายได้ 
(5) งานตรวจสอบทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล
(6) งานตรวจสอบการทำประโยชน์ทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนตำบล 
(7) งานตรวจสอบการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ในด้านงบประมาณ บัญชี 
(8) งานตรวจสอบยอดเงินทดรองราชการคงเหลือให้ตรงตามบัญชี 
(9) งานตรวจสอบหลักฐานเอกสารทางบัญชี รวมทั้งการควบคุมเอกสารทางการเงิน 
(10) งานตรวจสอบการปฏิบัติงานพร้อมทั้งหลักฐานการทำสัญญา การจัดซื้อพัสดุ การเบิกจ่าย  การลงบัญชี  การจัดเก็บรักษาพัสดุในคลังพัสดุ 
(11) งานตรวจสอบการใช้และรักษายานพาหนะให้ประหยัดและถูกต้องตามระเบียบของทางราชการ 
(12) งานตรวจสอบรายละเอียดรายจ่ายในงบประมาณ และการก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่าย ซึ่งรวมถึงเงินยืมและการจ่ายเงินทดรองราชการ 
(13) งานตรวจสอบงบประมาณรายได้ รายจ่ายและเงินนอกงบประมาณทุกประเภท 
(14) งานติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงาน ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษาแนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ
(15) งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

หน่วยงานตรวจสอบภายใน

มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดวางระบบการควบคุมภายใน การตรวจสอบบัญชี เอกสารการเบิกจ่าย เอกสารการรับเงินทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการบัญชี งานตรวจสอบพัสดุและการเก็บรักษา งานตรวจสอบทรัพย์สินและการทำประโยชน์จากทรัพย์สินของเทศบาล และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

หน่วยงานตรวจสอบภายใน    มีหน้าที่ความรับผิดชอบการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและตัวเลขต่างๆ  ด้วยเทคนิคและวิธีการตรวจสอบที่ยอมรับโดยทั่วไปปริมาณมากน้อยตามความจำเป็นและเหมาะสม  โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพของกระบวนการควบคุมภายในและความสำคัญของเรื่องที่ตรวจสอบ  รวมทั้งวิเคราะห์และประเมินผลการบริหารและการปฏิบัติงานของหน่วยรับตรวจ  ตรวจสอบการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ  การเงิน  การพัสดุ  และทรัพย์สิน  การบริหารงานด้านต่างๆของเทศบาลให้เป็นไปตามนโยบาย  กฎหมาย  ระเบียบข้อบังคับ  ตรวจสอบระบบการดูแลรักษาความปลอดภัยของทรัพย์สิน  และการใช้ทรัพยากรทุกประเภท  ประเมินผลการปฏิบัติงานและเสนอแนะวิธีการหรือมาตรการในการปรับปรุง  แก้ไข  เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปโดยมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลและประหยัด  เสนอแนะเพื่อป้องปรามมิให้เกิดความเสียหายหรือการทุจริตรั่วไหลเกี่ยวกับการเงิน  หรือทรัพย์สินต่างๆของเทศบาล  สอบทานระบบการปฏิบัติงานตามมาตรฐานและ/หรือระเบียบ  ข้อบังคับ  คำสั่งที่ราชการกำหนดเพื่อให้มั่นใจได้ว่าสามารถนำไปสู่การปฏิบัติงานที่ตรงตามวัตถุประสงค์และสอดคล้องกับนโยบาย  ติดตามผลการตรวจสอบ  เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารท้องถิ่น  และปลัดเทศบาลเพื่อให้การปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจสอบ  เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารท้องถิ่น  และปลัดเทศบาลเพื่อให้การปรับปรุงแก้ไขของหน่วยรับตรวจถูกต้องตามที่ผู้ตรวจสอบภายในเสนอแนะ  สอบทานและประเมินผลระบบการควบคุมภายใน  ให้คำปรึกษาแนะนำตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆเกี่ยวกับงานในหน้าที่และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานในหน่วยงานและปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

396 หมู่ 1 ตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130