Vinaora Nivo Slider

1883157781

นายทองสุข  ใจภิภักดิ์

นายก อบต.เกาะช้าง

 

7407934099

นายเติมพงษ์ สุริยะโชติ

ปลัด อบต.เกาะช้าง

facebook icon

travel

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

w1

w2

w3

w4

w5

w6

w7

bn6

 

citizen

 

Gov

 

122059
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
266
132
1207
119336
2925
8637
122059

Your IP: 54.167.15.6
Server Time: 2018-12-14 18:51:43

วิสัยทัศน์
เกาะช้างน่าอยู่ เชิดชูวัฒนธรรมล้านนา เกษตรกรรมก้าวหน้า ชาวประชาอยู่ดีมีสุข

***********************


ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

ประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร์ ดังนี้

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย
..........1.1 แนวทางพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
..........1.2 แนวทางพัฒนาสาธารณูปโภค

2. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย
..........2.1 แนวทางการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร
..........2.2 แนวทางการส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
..........2.3 แนวทางการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนสังคมและสาธารณสุข ประกอบด้วย
..........3.1 แนวทางการส่งเสริมความเข้มแข็งแก่ชุมชนสร้างความสามัคคีในชุมชน
..........3.2 แนวทางการส่งเสริมสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์
..........3.3 แนวทางการพัฒนาการนันทนาการและส่งเสริมกิจกรรมกีฬา
..........3.4 แนวทางการป้องกันรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน/แก้ไขปัญหายาเสพติด
..........3.5 แนวทางการส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการควบคุมระวังโรคติดต่อ

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ ประกอบด้วย
..........4.1 แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
..........4.2 แนวทางการส่งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้
..........4.3 แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยว การค้าขายและการบริหาร
..........4.4 แนวทางการสนับสนุนกองทุนชุมชน
..........4.5 แนวทางการพัฒนาอาชีพการเกษตร
..........4.6 แนวทางการแก้ไขปัญหาการว่างงาน

5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประกอบด้วย
..........5.1 แนวทางการพัฒนาการเมืองในระบบประชาธิปไตย
..........5.2 แนวทางการพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง
..........5.3 แนวทางการพัฒนาการจัดเก็บรายได้
..........5.4 แนวทางการพัฒนาจัดหาและปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน
..........5.5 แนวทางการพัฒนางานบริหารงานทั่วไป
..........5.6 แนวทางการพัฒนาระบบการบริการประชาชนเพื่อยกระดับความพึงพอใจ
..........5.7 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการภาครัฐให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้

6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ประกอบด้วย
..........6.1 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
..........6.2 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา
..........6.3 แนวทางการพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี
..........6.4 แนวทางการส่งเสริมอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น

7. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วย
..........7.1 แนวทางส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการรักษาความปลอดภัย ในชีวิตและทรัพย์สิน
..........7.2 แนวทางการส่งเสริมสนับสนุนให้มีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในตำบล
..........7.3 แนวทางการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
..........7.4 แนวทางการพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคคลของท้องถิ่นและประชาชนในตำบล
..........7.5 แนวทางการสนับสนุนให้มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

396 หมู่ 1 ตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย 57130