นายทองสุข ใจภิภักดิ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

สถานะ : เสร็จสิ้น
ข้อมูลร้องทุกข์
ผลการดำเนินการ
เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2562 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง ร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเกาะช้าง ได้เข้าตรวจสอบโรงงานดังกล่าว ปรากฏว่าพบโอ่ง ไห ภาชนะ ที่เป็นแอ่งน้ำขัง จำนวนมาก ที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของลูกน้ำยุงลาย จนเป็นเหตุรำคาญ ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันมิให้เกิดเหตุรำคาญตามมาตรา 25 (1) แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.2535 และส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนบริเวณใกล้เคียง องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้างจึงมีคำสั่งให้เจ้าของโรงงานดำเนินการป้องกันและแก้ไขเหตุรำคาญ ดังนี้ 1. ให้ดำเนินการจัดเก็บโอ่งให้เข้าที่ร่มหรือปิดฝาหรือคว่ำ และจัดเก็บให้เรียบร้อย เพื่อไม่ให้มีน้ำขังอันก่อให้เป็นแหล่งรังโรคและสุขลักษณะของโรงงาน หากโอ่งไหนชำรุดให้ดำเนินการจัดเก็บ ทำลายหรือฝังกลบให้เรียบร้อย 2. น้ำขังตามอ่างหรือทางระบายน้ำให้ดำเนินการระบายน้ำเพื่อไม่ให้เป็นแหล่งน้ำขังหรือน้ำเน่าเสีย หรือจัดทำการระบายน้ำที่ถูกลักษณะตามมาตรฐานของโรงงาน ทั้งนี้ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 15 วัน นับแต่วันที่รับทราบคำสั่ง