นายทองสุข ใจภิภักดิ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

สภาพทั่วไป / ข้อมูลพื้นฐาน

เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 2562 , view 2524 ครั้ง

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

*****************


๑ ที่ตั้งของตำบล

ตำบลเกาะช้างตั้งอยู่ทางทิศเหนือของประเทศ อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงรายอยู่ห่างจากตัวอำเภอแม่สายไปทางทิศตะวันออก บนถนนสายเหมืองแดง  -  ทุ่งเกลี้ยง เป็นระยะทางประมาณ 7  กิโลเมตร   มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลต่าง ๆ  ดังนี้

ทิศเหนือ             ติดต่อกับประเทศสหภาพเมียนม่าร์  โดยมีแม่น้ำรวกเป็นแนวกั้นอาณาเขต

ทิศใต้                 ติดต่อกับตำบลศรีเมืองชุม  อำเภอแม่สาย

ทิศตะวันออก      ติดต่อกับตำบลศรีดอนมูล   อำเภอเชียงแสน

ทิศตะวันตก        ติดต่อกับตำบลแม่สาย       อำเภอแม่สาย


เนื้อที่

ตำบลเกาะช้าง  มีพื้นที่โดยประมาณ  47.35   ตารางกิโลเมตร   ประมาณ  29,593  ไร่หรือประมาณ

ร้อยละ  16.62   ของพื้นที่อำเภอแม่สาย

- พื้นที่อยู่อาศัย คิดเป็นร้อยละ   30.82   ของพื้นที่ตำบล

- พื้นที่ในการเกษตร/ ประกอบอาชีพร้อยละ 65.23   ของพื้นที่ตำบล

- พื้นที่ เป็นพื้นที่สาธารณะร้อยละ   8.66  ของพื้นที่ตำบล


๑.๒ ลักษณะภูมิประเทศ/ ภูมิอากาศ

พื้นที่ตำบลเกาะช้าง มีลักษณะภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบหุบเขา  จำแนกได้ดังนี้

-     พื้นที่ตอนบนด้านทิศเหนือ เป็นที่ราบหุบเขาริมฝั่งแม่น้ำรวก เป็นพื้นที่เกษตรกรรมและที่ตั้งของชุมชนอยู่ในเขต หมู่บ้านหมู่ที่ 6, 11, 5,10, 9, 7, 12 ,1 และ 2  ตำบลเกาะช้าง เรียงลำดับจากทิศตะวันตกไปหาทิศตะวันออก

-     พื้นที่ตอนล่างด้านทิศใต้ เป็นที่ราบหุบเขาต่อจากพื้นที่ตอนบน เป็นพื้นที่เกษตรกรรม และที่ตั้งของชุมชนอยู่ในเขตหมู่บ้าน   หมู่ที่  8, 4, 13 และ 3 ตำบลเกาะช้างเรียงลำดับจากทิศตะวันตกไปหาทิศตะวันออก ลักษณะภูมิประเทศโดยทั่วไปเป็นพื้นที่ราบน้ำท่วมถึง  สาเหตุมาจากปัญหาการระบายน้ำไม่ทันเนื่องจากน้ำไหลหลากจากประเทศสหภาพเมียนม่าร์ ประกอบกับน้ำฝน-ฝนตกหนักในช่วงฤดูฝนสะสมตามแม่น้ำสาย - แม่น้ำรวกและแม่น้ำมะ มีปริมาณมากไม่สามารถไหลลงสู่แม่น้ำโขงได้ทัน  เนื่องจากปริมาณน้ำโขงที่รับน้ำมาจากหลายแห่งโดยเฉพาะจากประเทศจีน - สหภาพเมียนม่าร์ - ลาว ทำให้มีปริมาณน้ำมีมากและหนุนขึ้นสูง ทำให้การระบายน้ำไม่สามารถระบายได้อย่างทันท่วงทีทำให้น้ำในแม่น้ำล้นตลิ่งท่วมพื้นที่การเกษตรในตำบลเป็นประจำทุกปี


๑.๓ ลักษณะของดิน

ชนิดของดินส่วนใหญ่ในตำบลเกาะช้าง เป็นดินร่วนปนดินเหนียว ซึ่งเหมาะสำหรับทำการเกษตรอาจจะมีบางส่วนที่มีปัญหาเรื่องคุณภาพดินซึ่งเป็นปัญหาเพียงบางส่วนที่มีลักษณะเป็นดินดาน  ดินมีกรวดทราย


๑.๔ ลักษณะของแหล่งน้ำ

แหล่งน้ำส่วนใหญ่ในตำบลเกาะช้าง เป็นบ่อบาดาล  บ่อตอก  บ่อเจาะ ประมาณ1,610  แห่ง  รองลงมาเป็น แม่น้ำ  ลำคลองฝาย พนังกั้นน้ำหนอง บึงคลองชลประทานคลองส่งน้ำอ่างเก็บน้ำ   บ่อน้ำตื้น  (ที่ใช้การได้)  สระน้ำ(ขนาด  100 ตารางวาขึ้นไป)


๒ เขตการปกครอง

          องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้างมีจำนวนหมู่บ้านในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง ทั้งหมู่บ้าน 13 หมู่บ้าน ได้แก่

หมู่ที่ 1   บ้านปางห้า

หมู่ที่ 2   บ้านสันนา

หมู่ที่ 3   บ้านสันบุญเรือง

หมู่ที่ 4   บ้านสันหลวง

หมู่ที่ 5   บ้านป่าแดง

หมู่ที่ 6   บ้านป่าซางงาม

หมู่ที่ 7   บ้านม่วงคำ

หมู่ที่ 8 บ้านเหมืองแดงน้อย

หมู่ที่ 9   บ้านศรีป่าแดง

หมู่ที่ 10 บ้านศรีชัยภูมิ

หมู่ที่ 11 บ้านป่าแดงหลวง

หมู่ที่ 12 บ้านร้อง

หมู่ที่ 13 บ้านสันหลวงใต้


แผนที่เขตรับผิดชอบองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง  อำเภอเมืองเชียงราย   จังหวัดเชียงราย      

-     จำนวนหมู่บ้านในเขต องค์การบริหารส่วนตำบลเต็มทั้งหมู่บ้าน 13 หมู่ ได้แก่หมู่ที่ 1 – 13

-       ไม่มีหมู่บ้านใดที่อยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นบางส่วน