นายทองสุข ใจภิภักดิ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

โครงสร้างหน่วยงาน

เมื่อวันที่ 00 543 , view 1039 ครั้ง

โครงสร้างการกำหนดตำแหน่ง/ส่วนราชการ

  สำนักงานปลัด อบต.  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลและราชการที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของกองหรือส่วนราชการใดในองค์การบริหารส่วนตำบลโดยเฉพาะรวมทั้งกำกับเก่งรัดการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบล ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการ สารบรรณ การจัดทำแผนพัฒนาตำบล การจัดทำร่างข้อบังคับการจัดทำทะเบียนสมาชิก อบต. คณะกรรมการบริหารการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให้คำปรึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบการปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง การบริหารงานบุคคลของ อบต. ทั้งหมด การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การสังคมสงเคราะห์การพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง

กองคลัง   มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย  การรับการนำส่งเงิน และเอกสารทางการเงิน  การตรวจสอบใบสำคัญฎีกา เกี่ยวกับ เงินเดือน ค่าจ้าง  ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ บำนาญอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ ฐานะการเงิน การจัดสรรเงินต่าง ๆ  การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินทั้งรายได้และรายจ่ายต่างๆการควบคุมการเบิกจ่าย งานทำงบทดลองประจำเดือน งบการเงิน ณ วันสิ้นปีงบประมาณงานเกี่ยวกับพัสดุ  ขององค์การบริหารส่วนตำบลและ งานอื่น ๆ   ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

กองช่าง   มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ ออกแบบ การตรวจสอบการก่อสร้างงานควบคุมอาคาร ตามระเบียบกฎหมาย งานแผนการปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุงการควบคุมการก่อสร้างและรับผิดชอบปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิศวกรรม งานสถาปัตยกรรม งานผังเมือง และงานสาธารณูปโภคงานสวนสาธารณะ งานศูนย์เครื่องจักรกล งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ รวมทั้งดูแลรับผิดชอบงานจัดตกแต่งสถานที่ใน  งานราชพิธี งานรัฐพิธี  และงานประเพณีท้องถิ่นตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานวิศวกรรม งานสถาปัตยกรรม งานสาธารณูปโภค งานสวนสาธารณะ และงานไฟฟ้าสาธารณะ  ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงานวินิจฉัยสั่งการ  ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  มีหน้าที่รับผิดชอบ เกี่ยวกับการปฏิบัติงานในด้านการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม แผนงาน มีหน้าที่รับผิดชอบ งานบริหารวิชาการศึกษา งานเทคโนโลยีทางการศึกษา งานจัดการศึกษา งานทดสอบและประเมินตรวจวัดผล งานบริการและบำรุงสถานศึกษา งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานกิจการเด็กและเยาวชน งานกีฬาและสันทนาการ ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา  การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  และประเพณีอันดีงามของประชาชน  การสนับสนุนบุคลากร  วัสดุอุปกรณ์  และทรัพย์สินต่างๆ  เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา  จัดสถานที่เพื่อการศึกษา  ส่งเสริมทำนุบำรุงรักษา ไว้ซึ่งศิลปะประเพณี   ขนบธรรมเนียม  จารีตประเพณีท้องถิ่น  วัฒนธรรมด้านภาษา  การดำเนินชีวิตส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬา  การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา


ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของแต่ละส่วนงานภายในองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

          มีภาระหน้าที่เกี่ยวกับงานธุรการ สารบรรณ การจัดทำแผนพัฒนาตำบล การจัดทำร่างข้อบังคับการจัดทำทะเบียนสมาชิก อบต. คณะกรรมการบริหารการดำดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม การให้คำปรึกษาหน้าที่และความรับผิดชอบการปกครองบังคับบัญชาพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้าง การบริหารงานบุคคลของ อบต. ทั้งหมด การดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาตต่างๆ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การสังคมสงเคราะห์การพัฒนาชุมชนเข้มแข็ง และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง แบ่งส่วนราชการภายในออกเป็น    7 งาน คือ

1.    งานบริหารทั่วไป มีหน้าที่

งานธุรการ สารบรรณ 

การจัดทำทะเบียนสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล คณะกรรมการบริหารฯ 

งานทะเบียนยานพาหนะ 

งานพิมพ์ดีด 

งานการประชุม 

งานรัฐพิธี 

งานกิจการสภา อบต. งานเลือกตั้ง 

งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 

2.    งานนโยบายและแผน  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

        งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย ประสานแผน ประมวลแผน เพื่อเสนอแนะ เพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย

        งานจัดทำแผนพัฒนาอบต.  และแผนงานหรือโครงการอื่นๆ

        งานจัดทำเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี และข้อบัญญัติอื่นๆ และการขออนุมัติดำเนินการตามข้อบัญญัติ

งานเกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ธรรมาภิบาล และการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ

งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

3.    งานนิติการ  มีหน้าที่ ดังนี้

งานด้านกฎหมายและเกี่ยวกับการพิจารณาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมาย

งานพิจารณาตรวจสอบร่างข้อบัญญัติ  และการขออนุมัติดำเนินการตาม ข้อบัญญัติก่อนการบังคับใช้

งานสอบสวนและเปรียบเทียบการกระทำละเมิดข้อบัญญัติ

งานสอบสวน ตรวจสอบ พิจารณา การดำเนินการเกี่ยวกับวินัยพนักงานอบต. 

การรับเรื่องร้องทุกข์

งานเกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ธรรมาภิบาล และการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ

งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

4.    งานประชาสัมพันธ์  มีหน้าที่

วางแผนด้านงานประชาสัมพันธ์

งานอินเตอร์เน็ต

การเก็บรวบรวมสถิติต่างๆ

การประสานและจัดเตรียมสถานที่

งานควบคุมและส่งเสริมการท่องเที่ยว 

งานเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร

 งานรักษาความปลอดภัยและความสะอาดสำนักงาน

งานเกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ธรรมาภิบาล และการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ  และงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย 


5.    งานการเจ้าหน้าที่  มีหน้าที่

งานการขอกำหนดตำแหน่งและอัตราเงินเดือน  การจัดระบบงาน การสรรหา การสอบ การบรรจุ แต่งตั้ง โอน ย้าย การเลื่อนเงินเดือน การเลื่อนตำแหน่ง  การทะเบียนประวัติ และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล

งานขออนุมัติปรับปรุงตำแหน่งและอัตรากำลัง และงานปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารงานบุคคล

งานการขอรับบำเหน็จ บำนาญ และเงินทดแทน

 งานเกี่ยวกับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ และเครื่องราชต่างๆ ของพนักงานอบต. 

งานเกี่ยวกับสวัสดิการของพนักงานอบต. ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง

งานพัฒนาบุคลากร เช่น การฝึกอบรม การประชุม สัมมนา การศึกษาและดูงานการศึกษาต่อ การขอรับทุนการศึกษา การขอรับ

งานการลาพักผ่อนประจำปีและการลาอื่น ๆ

งานเกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ธรรมาภิบาล และการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ

งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย


6.    งานพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคม  มีหน้าที่ ดังนี้

 งานฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนแก่องค์การชุมชน

 งานดำเนินการพัฒนาชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การศึกษา

 งานประสานงานและร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อนำบริการขั้นพื้นฐานไปบริการแก่ชุมชน

 งานจัดทำโครงการช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ให้แก่ชุมชน

 งานสังคมสงเคราะห์คนชรา คนพิการและทุพพลภาพ ผู้ติดเชื้อ เบี้ยยังชีพและช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ

 งานสวัสดิการเด็ก สตรี เยาวชน และผู้ด้อยโอกาสในหมู่บ้าน

 งานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน

 งานสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์

 งานส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาศักยภาพ กลุ่ม ชมรม องค์กร ต่าง ๆ  ในชุมชน

 งานรวบรวมส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่น

งานเกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ธรรมาภิบาล และการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ

 งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


7.    งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  มีหน้าที่

    งานรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ

    งานป้องกันและระงับอัคคีภัย

   งานวิเคราะห์และพิจารณา ทำความเห็น สรุป รายงาน เสนอแนะ รวมทั้งดำเนินการตามระเบียบเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย ภัยธรรมชาติและ สาธารณภัยอื่น  เช่น  อุทกภัย  วาตภัย

   งานตรวจสอบ ควบคุมดูแลในการจัดเตรียมและอำนวยความสะดวกและระงับสาธารณภัยต่าง ๆ

   งานจัดทำแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

   งานฝึกซ้อมและดำเนินการตามแผน

   งานการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

   งานเกี่ยวกับการกู้ภัยต่างๆ

   งานเกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ธรรมาภิบาล และการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ

  งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


กองคลัง

มีภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ เกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงิน การเก็บรักษาเงินและเอกสารทางการเงินอื่นๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณทางการเงิน การจัดสรรงบประมาณต่างๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท ทะเบียนคุมเงินได้และรายจ่ายต่างๆ งานทำงบทดลองประจำเดือน ประจำปี การจัดเก็บภาษีงานแผนที่ งานเกี่ยวกับเทศบาลและงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง และได้รับมอบหมาย กองคลัง แบ่งส่วนราชการภายใน ออกเป็น 3 งาน คือ 

1.    งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่

ตรวจสอบการเบิกจ่ายเงินทุกประเภท 

งานควบคุมและจัดทำทะเบียนงบประมาณรายจ่าย 

งานจัดทำเช็คและจัดเก็บเอกสารการจ่ายเงิน 

งานการจ่ายเงินและตรวจสอบหลักฐานใบสำคัญจ่าย 

งานจัดทำบัญชีและทะเบียนที่เกี่ยวข้องทุกประเภท 

งานจัดทำรายงานประจำวัน ประจำเดือน ประจำปี และรายงานอื่นๆ 

งานเกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ธรรมาภิบาล และการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ

         งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย

2.    งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้มีหน้าที่

งานจัดทำประกาศให้มายื่นแบบแสดงรายการทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี 

งานตรวจสอบและจัดทำบัญชีที่อยู่ในเกณฑ์เสียภาษีในปีงบประมาณจัดเก็บจากทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี(ผ.ท.5) 

งานรับและตรวจสอบแบบแสดงรายการทรัพย์สินหรือแบบคำร้องของผู้เสียภาษีค่าธรรมเนียมและรายได้อื่นๆ

งานพิจารณาการประเมินและกำหนดค่าภาษี ค่าธรรมเนียมในเบื้อต้น เพื่อนำเสนอพนักงานเจ้าหน้าที่ 

การแจ้งผลการประเมินภาษีแก่ผู้เสียภาษี 

งานจัดเก็บและรับชำระเงินรายได้จากภาษีอากร ค่าธรรมเนียม และรายได้อื่น 

งานลงรายการเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีบำรุงท้องที่ และภาษีป้ายในทะเบียนเงินผลประโยชน์ และ

ทะเบียนคุมผู้ชำระภาษี (ผ.ท.5) ของผู้เสียภาษีแต่ละรายเป็นประจำทุกวัน       

         งานดำเนินงานเกี่ยวกับการพิจารณาอุทธรณ์ภาษี 

          งานเก็บรักษา และการนำส่งเงินประจำวัน 

          งานเก็บรักษาเอกสารและหลักฐานการเสียภาษี ค่าธรรมเนียมและรายได้อื่น 

          งานเกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ธรรมาภิบาล และการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ

          งานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

3.    งานพัสดุและทรัพย์สิน  มีหน้าที่ 

งานการซื้อและการจ้าง 

 งานการซ่อมและบำรุงรักษา 

 งานการจัดทำทะเบียนพัสดุ 

 งานทางการตรวจสอบและรับจ่ายพัสดุ และการเก็บรักษาพัสดุ 

 งานการควบคุมและจำหน่ายพัสดุ

 งานเกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ธรรมาภิบาล และการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ

           งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

     กองช่าง

มีภาระหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานวิศวกรรม งานสถาปัตยกรรม งานผังเมือง  และการควบคุมอาคารให้เป็นไปตามกฎหมาย และงานสาธารณูปโภคงานสวนสาธารณะ งานศูนย์เครื่องจักรกล งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ รวมทั้งดูแลรับผิดชอบงานจัดตกแต่งสถานที่ใน  งานราชพิธี งานรัฐพิธี  และงานประเพณีท้องถิ่นตอบปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ เกี่ยวกับงานวิศวกรรม งานสถาปัตยกรรม งานสาธารณูปโภค งานสวนสาธารณะ และงานไฟฟ้าสาธารณะ  ติดต่อประสานงาน วางแผน มอบหมายงานวินิจฉัยสั่งการ  ควบคุม ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา แนะนำ ปรับปรุงแก้ไข ติดตามประเมินผล และแก้ปัญหาขัดข้องในการปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับผิดชอบ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งกองช่างได้แบ่งงานออกเป็น 2 งาน ดังนี้

1.    งานออกแบบและก่อสร้าง  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานวิศวกรรม งานสถาปัตยกรรม  งานผังเมืองและการควบคุมอาคารให้เป็นไปตามกฎหมายและงานเกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ธรรมาภิบาล และการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ

  1.1  งานวิศวกรรม  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

         1)  ออกแบบคำนวณด้านวิศวกรรม

         2)  งานวางโครงการและการก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม

         3)  งานให้คำปรึกษาแนะนำและบริการเกี่ยวกับงานทางด้านวิศวกรรม

         4)  งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารทางด้านวิศวกรรม

         5)  งานออกแบบรายการรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม

                   6)  งานสำรวจหาข้อมูลรายละเอียดเพื่อคำนวณ ออกแบบกำหนดรายละเอียดทางด้านวิศวกรรม

         7)  งานศึกษาวิเคราะห์ วิจัยทางด้านวิศวกรรม

         8)  งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านวิศวกรรม

         9)  งานควบคุมการก่อสร้างในสาขาวิศวกรรม

        10)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

1.2  งานสถาปัตยกรรม  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

  1)  งานออกแบบ เขียนแบบทางด้านสถาปัตยกรรมและมัณฑนศิลป์

  2)  งานวางโครงการ จัดทำผัง และควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์

  3)  งานให้คำปรึกษาแนะนำด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์

  4)  งานตรวจสอบแบบแปลนการขออนุญาตปลูกสร้างด้านสถาปัตยกรรมตามกฎหมาย

  5)  งานควบคุมการก่อสร้างทางสถาปัตยกรรม

  6)  งานออกรายการทางสถาปัตยกรรม

  7)  งานสำรวจข้อมูลเพื่อออกแบบสถาปัตยกรรม

  8)  งานวิเคราะห์ วิจัย ทางด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์

  9)  งานประมาณราคาค่าก่อสร้างทางด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์

10)  งานให้บริการด้านสถาปัตยกรรม มัณฑนศิลป์ และงานด้านศิลปกรรมต่างๆ

11)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

1.3  งานผังเมือง  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

       1)  งานจัดทำผังเมืองรวม

       2)  งานจัดทำผังเมืองเฉพาะ

       3)  งานพัฒนาและปรับปรุงชุมชนแออัด

       4)  งานควบคุมแนวเขตถนน ทางสาธารณะและที่ดินสาธารณประโยชน์

       5)  งานสำรวจรวบรวมข้อมูลทางด้านผังเมือง

       6)  งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางบก ทางน้ำ

       7)  งานตรวจสอบโครงการพัฒนาผังเมือง

       8)  งานให้คำปรึกษาด้านผังเมือง

       9)  งานให้คำปรึกษาด้านสิ่งแวดล้อม

       10)  งานควบคุมให้ปฏิบัติตามผังเมืองรวม

       11)  งานวิเคราะห์วิจัยงานผังเมือง

       12)  งานวิเคราะห์วิจัยด้านสิ่งแวดล้อม

       13)  งานเวนคืนและจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน

       14)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

2.    งานสาธารณูโภค  มีหน้าที่ควบคุมดูแลและรับผิดชอบการปฏิบัติงานในหน้าที่ของงานสาธารณูปโภค งานสวนสาธารณะ งานศูนย์เครื่องจักรกล และงานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะและงานเกี่ยวกับมาตรฐานการปฏิบัติราชการ ธรรมาภิบาล และการประเมินประสิทธิภาพ และประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ

งานสาธารณูปโภค มีหน้าที่เกี่ยวกับ

             1)  งานด้านการก่อสร้างอาคาร ถนน สะพาน ทางเท้า เขื่อน และสิ่งติดตั้งอื่น ฯลฯ

             2)  งานวางโครงการและควบคุมการก่อสร้าง

             3)  งานซ่อมบำรุงรักษาอาคาร ถนน สะพาน เขื่อน ทางเท้า

             4)  งานควบคุมดูแลอาคารสถานที่

             5)  งานปรับปรุงแก้ไขและป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ

             6)  งานให้คำปรึกษาแนะนำหรือตรวจสอบเกี่ยวกับงานก่อสร้าง

             7)  งานควบคุมพัสดุ งานด้านโยธา

             8)  งานประมาณราคา  งานซ่อมบำรุงรักษา

             9)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานสถานที่และไฟฟ้าสาธารณะ มีหน้าที่เกี่ยวกับ

             1)  งานออกแบบ จัดสถานที่ ติดตั้งไฟฟ้า ทั้งงานรัฐพิธี ประเพณีและงานอื่นๆ

             2)  งานประมาณการ

             3)  งานจัดสถานที่เนื่องในงานรัฐพิธี ประเพณี และงานอื่นๆ

             4)  งานเก็บรักษาวัสดุ อุปกรณ์เกี่ยวกับการจัดสถานที่

             5)  งานสำรวจออกแบบและคำนวณอุปกรณ์ไฟฟ้า

             6)  งานควบคุมการก่อสร้างในการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า

             7)  งานซ่อมบำรุงการไฟฟ้าในเขตเทศบาล

             8)  งานให้คำปรึกษาแนะนำตรวจสอบในด้านการไฟฟ้า

             9)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานสวนสาธารณะ  มีหน้าที่เกี่ยวกับ

             1)  งานจัดสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ เช่น สวนสาธารณะ สวนสัตว์ สวนหย่อม ฯลฯ

             2)  งานควบคุมดูแล บำรุงรักษาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ

             3)  งานดูแล บำรุงรักษาต้นไม้  พันธุ์ไม้ต่างๆ

             4)  งานจัดทำ ดูแลรักษาเรือนเพาะชำและขยายพันธุ์ไม้ต่างๆ

             5)  งานประดับ ตกแต่งสถานที่อาคารเกี่ยวกับการใช้พันธุ์ไม้ต่างๆ

             6)  งานให้คำแนะนำเผยแพร่ทางด้านภูมิสถาปัตย์

             7)  งานประมาณราคาด้านภูมิสถาปัตย์

             8)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

งานศูนย์เครื่องจักรกล มีหน้าที่เกี่ยวกับ

             1)  งานควบคุมการใช้ยานพาหนะและเครื่องจักรกล

             2)  งานตรวจสอบ ซ่อม บำรุงรักษายานพาหนะและเครื่องจักรกล

             3)  งานพัสดุ ด้านอะไหล่และอุปกรณ์ยานพาหนะและเครื่องจักรกล

             4)  งานควบคุมการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น

             5)  งานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย


กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

มีหน้าที่รับผิดชอบ งานบริหารวิชาการศึกษา งานเทคโนโลยีทางการศึกษา งานจัดการศึกษา งานทดสอบและประเมินตรวจวัดผล งานบริการและบำรุงสถานศึกษา งานศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก งานกิจการเด็กและเยาวชน งานกีฬาและสันทนาการ ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการศึกษา  การส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  และประเพณีอันดีงามของประชาชน  การสนับสนุนบุคลากร  วัสดุอุปกรณ์  และทรัพย์สินต่างๆ  เพื่อประโยชน์ทางการศึกษา จัดสถานที่เพื่อการศึกษา ส่งเสริมทำนุบำรุงรักษาไว้ซึ่งศิลปะประเพณีขนบธรรมเนียม  จารีตประเพณีท้องถิ่น  วัฒนธรรมด้านภาษา  การดำเนินชีวิตส่งเสริมสนับสนุนการเล่นกีฬา  การส่งเสริมและพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแบ่งออกเป็น 2 งาน คือ

1.    งานส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

2.    งานธุรการ