นายทองสุข ใจภิภักดิ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

เมื่อวันที่ 00 543 , view 781 ครั้ง

ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง


ยุทธศาสตร์ที่ 1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1. กลยุทธ์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  

2. กลยุทธ์การพัฒนาสาธารณูปโภค


ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาแหล่งน้ำและทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 

1. กลยุทธ์การพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตร

2. กลยุทธ์การส่งเสริมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

3. กลยุทธ์การฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม


ยุทธศาสตร์ที่ 3 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านคนสังคมและสาธารณสุข   

1. กลยุทธ์การส่งเสริมความเข้มแข็งแก่ชุมชนสร้างความสามัคคีในชุมชน

2. กลยุทธ์การส่งเสริมสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์

3. กลยุทธ์การพัฒนาการนันทนาการและส่งเสริมกิจกรรมกีฬา

4. กลยุทธ์การป้องกันรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน/แก้ไขปัญหายาเสพติด

5. กลยุทธ์การส่งเสริมสุขภาพอนามัยและการควบคุมระวังโรคติดต่อ


ยุทธศาสตร์ที่ 4 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

1. กลยุทธ์การส่งเสริมการพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2. กลยุทธ์การส่งเสริมการประกอบอาชีพและยกระดับรายได้

3. กลยุทธ์การส่งเสริมการท่องเที่ยว การค้าขายและการบริหาร

4. กลยุทธ์การสนับสนุนกองทุนชุมชน

5. กลยุทธ์การพัฒนาอาชีพการเกษตร

6. กลยุทธ์การแก้ไขปัญหาการว่างงาน


ยุทธศาสตร์ที่ 5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

 1. กลยุทธ์การพัฒนาการเมืองในระบบประชาธิปไตย

2. กลยุทธ์การพัฒนาบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

3. กลยุทธ์การพัฒนาจัดหาและปรับปรุงเครื่องมือ เครื่องใช้และสถานที่ปฏิบัติงาน

4. กลยุทธ์การพัฒนางานบริหารงานทั่วไป

5. กลยุทธ์การพัฒนาระบบการบริการประชาชนเพื่อยกระดับความพึงพอใจ

6.กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบริหารจัดการภาครัฐให้มีความโปร่งใสตรวจสอบได้


ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี  

1. กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

2. กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนการศึกษา

3. กลยุทธ์การพัฒนาส่งเสริมสนับสนุนศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี 

4. กลยุทธ์การส่งเสริมอนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น


ยุทธศาสตร์ที่ 7 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  

1. กลยุทธ์การส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

2. กลยุทธ์การส่งเสริมสนับสนุนให้มีระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตภายในตำบล

3. กลยุทธ์การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4. กลยุทธ์การพัฒนาความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคคลของท้องถิ่นและประชาชนในตำบล

5. กลยุทธ์การสนับสนุนให้มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชน โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ