นายทองสุข ใจภิภักดิ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลเกาะช้าง
ที่
ชื่อ - สกุล
 
ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์
หมายเหตุ
1
นายปันแก้ว กันทะใจ
ผู้ใหญ่บ้าน หมูที่ 1
085-716-3872
 
2
นายอำนวย คำดี
ผู้ใหญ่บ้าน หมูที่ 2
086-141-4399
 
3
นายพรเลิศ หงษ์คำ
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 3
084-609-1502
 
4
นายศรี อินใจวงค์
ผู้ใหญ่บ้าน หมูที่ 4
084-747-0053
 
5
นายอารอน ยะถาคำ
ผู้ใหญ่บ้าน หมูที่ 5
087-656-3380
 
6
นายบุญวิน คันทะมูล
ผู้ใหญ่บ้าน หมูที่ 6
095-162-7000
 
7
นายสุคำ มิคำภา
ผู้ใหญ่บ้าน หมูที่ 7
083-761-3988
 
8
นายสุพจน์ ติยะกว้าง
ผู้ใหญ่บ้าน หมูที่ 8
084-504-4139
053-675421
9
นายสุชาติ ศักดิ์ดา
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 9
089-434-1526
 
10
นายที ต๊ะมอญ ผู้ใหญ่บ้าน หมูที่ 10
082-029-6668
 
11
นายสุทน ใจภิภักดิ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมูที่ 11
087-579-3267
 
12
นายพิวัฒน์ สุรินเปา ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 12
089-555-7536
 
13
นายสุขวิชย์ แสนรัตน์ กำนันตำบลเกาะช้าง
088-271-7932
 

 

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะช้าง ปี 2555 - 2562
 
ที่
ชื่อ - สกุล
 
ตำแหน่ง
เบอร์โทรศัพท์มือถือ
หมายเหตุ
1
นางแสงจันทร์ โนอุโมง
ส.อบต.เกาะช้าง ม.1
087-301-1430
 
2
นายบุญมี ต๊ะต้องใจ
ส.อบต.เกาะช้าง ม.1
081-681-7144
 
3
นายศรีทน วงค์ฝั้น
ส.อบต.เกาะช้าง ม.2
086-183-2660
 
4
นายชำนาญ จันต๊ะคาด
ส.อบต.เกาะช้าง ม.3
081-287-1414
 
5
นายเฉลิมเกียรติ จันต๊ะคาด
ส.อบต.เกาะช้าง ม.3
087-575-9359
 
6
นายบุญมี สุวรรณปราการ
ส.อบต.เกาะช้าง ม.4
086-116-2010
 
7
นางหิรัญญิการ์ สุขขีสาร
ส.อบต.เกาะช้าง ม.4
086-181-3139
 
8
นางประภาภรณ์ จีปิน
ส.อบต.เกาะช้าง ม.5
087-576-4436
 
9
นายศรีวรรณ คำปัน
ส.อบต.เกาะช้าง ม.5
082-764-6324
 
10
นายคมสัน จินดาธรรม
ประธานสภาฯ
084-610-6218
099-526-6066
11
นายบรรจง บุญยี่
ส.อบต.เกาะช้าง ม.6
083-621-8149
 
12
นายแสงอาทิตย์ เกเย็น
ส.อบต.เกาะช้าง ม.7
082-762-1718
 
13
นายอุดม เกเย็น
ส.อบต.เกาะช้าง ม.7
082-481-2783
 
14
นายศรีธร ยอดบุญมี
ส.อบต.เกาะช้าง ม.8
083-571-9529
 
15
นายชำนาญ บุญยี่
ส.อบต.เกาะช้าง ม.8
089-755-1688
 
16
นายสยาม เชื้อเจ็ดตน
ส.อบต.เกาะช้าง ม.9
089-756-7023
 
17
นายตรีณรงค์ ธนันชัย
ส.อบต.เกาะช้าง ม.9
085-653-5911
 
18
นายบุญเย็น พุทธนัน
ส.อบต.เกาะช้าง ม.10
081-950-8324
 
19
นายจำนงค์ ต๊ะมอญ
ส.อบต.เกาะช้าง ม.10
084-616-8020
 
20
นายกรีติภัค ใจภิภักดิ์
ส.อบต.เกาะช้าง ม.11
095-448-8729
 
21
นายมงคล พรหมมาลี
ส.อบต.เกาะช้าง ม.11
097-961-8809
 
22
นายศรียนต์ คำภิระ
ส.อบต.เกาะช้าง ม.12
081-960-0023
 
23
นายกรพุฒิพงษ์ วงค์อนันต์
ส.อบต.เกาะช้าง ม.12
090-892-9491
 
24
นายประจักษ์ การคลคลี
รองประธานสภาฯ
063-303-5874
 
25
นายวิทยา วงค์ทะจักร
ส.อบต.เกาะช้าง ม.13
086-431-1020